„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

Testování žáků pokračuje - žáci se testují každé pondělí do 21. 2. 2022.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, bude jim umožněno testovat své dítě ve škole svým doneseným testem, pokud je daný antigenní test na seznamu, kterým MZ vydalo výjimku (viz ZDE ).
Toto testování proběhne vždy v pondělí  8.00 hod. v učebně přírodopisu v suterénu za přítomnosti zákonného zástupce.

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.   

Informace ze ŠJ:

   Žáci mají možnost odebírat obědy i v rámci distanční výuky, a to do jídlonosičů,

   či jednorázových obalů. Pro oběd může přijít jen osoba, která není v karanténě. Pokud

   ale v rámci distanční výuky obědy neodebíráte, musíte si je sami odhlásit.

 

    Děkujeme všem rodičům za spolupráci a součinnost s řešením výskytu Covidu na naší     

    škole.

                                                                                                                        Vedení školy

Abychom omezili počet pozitivně testovaných žáků na naší škole, doporučujeme sledovat zdravotní stav vašeho dítěte.

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu dítěte (rýma, kašel, …), doporučujeme jej nechat doma, telefonicky kontaktovat pediatra a řídit se jeho pokyny.

Prosíme Vás, abyste v tomto ohledu byli důslední a chránili tak zdraví nejenom Vašeho dítěte, ale i zdraví dětí ostatních.

 

Děkujeme za spolupráci

                                                                                                   Vedení školy

 

Ošetřovné (pro dítě mladší 10 let): 

rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, se spojí s naší administrativní pracovnicí M. Jasinski  (m.jasinski@zskojetin.cz), která s nimi vyřídí vše potřebné.

Připomínáme povinnost žáků nosit si do školy vlastní roušky (nejlépe dvě).

Škola bude příznakům COVID-19 u žáků věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat následovně:

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen – zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k umístění do izolační místnosti a současně bude zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Žádáme Vás také, abyste maximálně omezili osobní přítomnost ve škole a v případě potřeby kontaktovali vyučující telefonicky nebo e-mailem.

Věříme, že se nám podaří společnými silami tuto náročnou situaci zvládnout.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                          Vedení školy