„Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

Aktuálně


další aktuality

Informace pro rodiče - testování ve dnech 22. a 29. 11. 2021

 

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření MZ zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Aby se tito žáci nemuseli testovat, je potřeba tuto informaci o svém dítěti oznámit třídnímu učiteli
e-mailem nejpozději do 22. 11. 2021 do 7.30 hod.

 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

Aplikace Tečka je oficiální aplikace, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR). 

 

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, bude jim umožněno testovat své dítě ve škole svým doneseným testem, pokud je daný antigenní test na seznamu, kterým MZ vydalo výjimku (viz ZDE ).
Toto testování proběhne 22. a 29. 11. 2021 v 8.00 hod. v učebně přírodopisu v suterénu za přítomnosti zákonného zástupce.
 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.   

Informace ze ŠJ:

   Žáci mají možnost odebírat obědy i v rámci distanční výuky, a to do jídlonosičů,

   či jednorázových obalů. Pro oběd může přijít jen osoba, která není v karanténě. Pokud

   ale v rámci distanční výuky obědy neodebíráte, musíte si je sami odhlásit.

 

    Děkujeme všem rodičům za spolupráci a součinnost s řešením výskytu Covidu na naší     

    škole.

                                                                                                                        Vedení školy

Abychom omezili počet pozitivně testovaných žáků na naší škole, doporučujeme sledovat zdravotní stav vašeho dítěte.

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu dítěte (rýma, kašel, …), doporučujeme jej nechat doma, telefonicky kontaktovat pediatra a řídit se jeho pokyny.

Prosíme Vás, abyste v tomto ohledu byli důslední a chránili tak zdraví nejenom Vašeho dítěte, ale i zdraví dětí ostatních.

 

Děkujeme za spolupráci

                                                                                                   Vedení školy

 

Ošetřovné (pro dítě mladší 10 let): 

rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné, se spojí s naší administrativní pracovnicí M. Jasinski  (m.jasinski@zskojetin.cz), která s nimi vyřídí vše potřebné.

Připomínáme povinnost žáků nosit si do školy vlastní roušky (nejlépe dvě).

Škola bude příznakům COVID-19 u žáků věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat následovně:

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen – zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k umístění do izolační místnosti a současně bude zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Žádáme Vás také, abyste maximálně omezili osobní přítomnost ve škole a v případě potřeby kontaktovali vyučující telefonicky nebo e-mailem.

Věříme, že se nám podaří společnými silami tuto náročnou situaci zvládnout.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                                          Vedení školy