Školní poradenské pracoviště

5.12.2019

Přehled aktivit a kontaktů školního poradenského pracoviště

 

Pozice

Příjmení a jméno

Kontakt

Zaměření

Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka

604 651 094

p.capka@zskojetin.cz 

konzultace (viz)

Odborná podpora řešení konfliktů žáků

Šetření klimatu třídy

Podpora vyučujících (konzultace)

Konzultace se zákonnými zástupci

Preventista

Mgr. Lenka Holíková

581 762 036

l.holikova@zskojetin.cz

Řešení výchovných problémů žáků

Garance podpůrných aktivit (klima třídy)

Garant preventivního programu školy

Výchovný poradce I

Mgr. Bronislava Mračková

581 762 036

b.mrackova@zskojetin.cz

Garant inkluze pro I. stupeň

Konzultace s žáky se SVP a PO z I. stupně

Výchovný poradce II

Mgr. Eva Palkovská

581 762 036

e.palkovska@zskojetin.cz

Garant inkluze pro II. stupeň

Konzultace s žáky se SVP a PO z II. stupně

Poradenství k volbě povolání

Speciální pedagog

Mgr. Eva Zítková

581 762 036

e.zitkova@zskojetin.cz

Realizace podpůrných opatření

Garant pomůcek pro žáky s PO

Předmět Speciálně pedagogické péče

PO - podpůrná opatření z Doporučení PPP